SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací v aplikaci „Čas pro zdraví casprozdravi.cz“ (dále jen „Aplikace“) dávám výslovný souhlas společnosti MediSpo, s.r.o., IČO 265 08 176, se sídlem Praha 2, Lípová 472/10, PSČ 12000 (dále jen „MediSpo“), která provozuje Aplikaci, ke zpracování mých osobních údajů zahrnujících jméno, příjmení, datum narození, poštovní směrovací číslo bydliště, pohlaví, e-mail, telefonní číslo, výška, váha, obvod pasu, zvláštní kategorie osobních údajů týkajících se zdravotního stavu: údaje o krevním tlaku, podílu tuku v těle, glykovaném hemoglobinu, anamnéze, cukrovce, hypertenzi (dále jen „Osobní údaje“). Jsem si vědom/a skutečnosti, že pokud v Aplikaci povolím integraci údajů z jiných aplikací (např. kaloricketabulky.cz) zadáním přihlašovacích údajů do těchto aplikací, uděluji tak MediSpo souhlas ke zpracování i těchto integrovaných osobních údajů.

Účelem zpracování Osobních údajů je vytvoření profilu v Aplikaci a její řádné fungování, tj. porovnání mých pohybových aktivit a stravovacích zvyklostí.

Beru na vědomí, že Osobní údaje budou předány a dále zpracovávány společností STEM/MARK, a.s., IČO 618 59 591 a dalším subjektům, které pro MediSpo zajišťují správu a údržbu Aplikace. Dále mohou být Osobní údaje předány a zpracovávány nutričními terapeuty v případě, kdy Osobní údaje sám/a zpřístupním a nutričním terapeutům přímo v nastavení Aplikace.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání mé registrace v Aplikaci (tj. po dobu trvání existence mého profilu v Aplikaci).

Jsem oprávněn/a svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zrušením svého profilu v Aplikaci, přímo v jejím nastavení. Odvolání souhlasu se nijak nedotýká zákonnosti zpracování Osobních údajů na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Jsem srozuměn/a s tím, že mohu požádat MediSpo o informace týkající se Osobních údajů, o jejich rozsahu, způsobu zpracování a archivace a požádat o přístup k nim. Dále jsem oprávněna požádat o opravu a/nebo doplnění Osobních údajů, jejich přenos, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování. V případě, že budu mít pochybnosti o tom, že jsou Osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, jsem oprávněn/a se obrátit na MediSpo a požádat o vysvětlení, o zjednání nápravy, vznášet námitky nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Veškerá práva jsem oprávněn/a uplatňovat na e-mailové adrese: informace@casprozdravi.cz, a/nebo osobně či písemně na adrese sídla MediSpo.

Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a, že poskytnutí Osobních údajů je nezbytné pro registraci v Aplikaci a její užívání a bez poskytnutí Osobních údajů nelze registraci provést a Aplikaci užívat.